KUBRYKI

Kubryk (fragment Statutu)

§ 19

1.Walne Zebranie Członków – Kubryk jest najwyższą władzą Klubu.

2.W Kubryku biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie władz naczel­nych (jeżeli nie są delegatami), zaproszeni goście.

3.O terminie, miejscu i porządku obrad Kubryku, Za­rząd powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4. Przekazanie informacji o zwołaniu Kubryku drogą elektroniczną uważa się za skuteczne.

§ 20

1. Kubryk może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Obradami Kubryku kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący (Starszy Kubryku), Sekretarz. Skład Prezydium wybierany jest przez Kubryk. Tryb wyboru Prezydium określa regulamin obrad.

§ 21

Zwyczajny Kubryk zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy raz w roku.

§ 22

1. Nadzwyczajny Kubryk zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów).

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajny Kubryk w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt 1 b, c.

3. Nadzwyczajny Kubryk obraduje wyłącznie nad spra­wami, dla których został zwołany.

§ 23

Uchwały Kubryku zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym  samym  dniu,  30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 24

Do kompetencji Kubryku należy:

a) uchwalanie statutu i jego zmian,

b) uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,

c) uchwalanie regulaminu obrad Kubryku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

d) wybór i odwoływanie Komandora a oraz członków władz,

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Klubu, na wniosek Zarządu,

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

i) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do wła­ściwości innych władz Klubu.

 

REGULAMIN OBRAD KUBRYKU
Uchwalony w dniu 5 listopada 2016 r.

 

§ 1

Kubryk obraduje nad sprawami określonymi w § 24 Statutu Klubu Morskiego „Muring” według zatwierdzonego przez uczestników porządku obrad.

§ 2

1. W Kubryku mogą brać udział:

a) członkowie zwyczajni i członkowie honorowi z głosem decydującym,

b) członkowie wspierający z głosem doradczym.

2. Lista członków uprawnionych do udziału w Kubryku prowadzona jest przez Sekretarza Klubu. Jest jawna dla każdego członka Klubu. Sekretarz Klubu ma obowiązek wyłożyć listę uprawnionych w miejscu obrad przed ich rozpoczęciem.

§ 3

Zgodnie z § 23 Statutu, Uchwały Kubryku zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym  samym  dniu,  30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 4

Kubryk obraduje plenarnie. W celu usprawnienia działania, Kubryk może obradować w komisjach: wyborczej, uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej, programowej lub specjalnej powołanych z członków zwyczajnych.

§ 5

1.Kubrykiem kieruje Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym z spośród członków zwyczajnych.

2.Do kompetencji Przewodniczącego należy:

a) realizowanie przyjętego porządku obrad,

b) udzielanie głosu uczestnikom,

c) przyjmowanie zgłoszeń do dyskusji,

d) ustalanie kolejności dyskutantów,

e) skłanianie uczestników do przestrzegania rzeczowości dyskusji,

f) zarządzanie głosowania,

g) ogłaszanie przerw w obradach.

§ 6

1.Kubryk powołuje Sekretarza Kubryku w wyborach jawnych spośród członków zwyczajnych.

2.Do kompetencji Sekretarza Kubryku należy:

a) protokółowanie obrad,

b) prowadzenie dokumentacji Kubryku,

c) ewidencjonowanie napływających projektów uchwał i wniosków – o ile nie została powołana Komisja Uchwał i Wniosków,

d) sprawdzenie i ogłoszenie ważności Kubryku – o ile nie została powołana Komisja Mandatowa,

e) zliczanie oddanych głosów w głosowaniach jawnych – o ile nie została powołana Komisja Skrutacyjna,

f) przyjmowanie i weryfikowanie kandydatur do objęcia funkcji w Klubie na drodze wyborów – o ile nie została powołana Komisja Wyborcza.

§ 7

Czas wystąpienia wnioskodawcy nie powinien przekraczać 10 minut.

§ 8

Czas wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut. Decyzję w sprawie ewentualnego przedłużenia czasu wystąpienia podejmuje Przewodniczący Kubryku.

§ 9

Kubryk może ograniczyć dyskusję, uchwalając w głosowaniu jawnym:

a) zamknięcie listy mówców,

b) przerwanie dyskusji bez względu na ilość zgłoszonych do dyskusji mówców.

§ 10

Wszystkim uczestnikom Kubryku przysługuje prawo składania swoich wystąpień bezpośrednio do protokółu Walnego Zebrania Członków, a wszelkich wniosków, propozycji i projektów uchwał bezpośrednio do Sekretarza Kubryku lub Komisji Uchwał i Wniosków, gdyby była powołana.

§11

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania  przedłożonych propozycji uchwał i wniosków oraz wnoszenia autopoprawek w każdym czasie, przed ich ostatecznym przegłosowaniem.

§12

Poza porządkiem obrad może być udzielony głos uczestnikowi Kubryku, gdy zgłasza on wniosek natury formalnej. Zgłaszający ma prawo krótko uzasadnić zgłaszany wniosek.

§13

Ostateczna interpretacja przepisów regulujących obrady Kubryku należy do Przewodniczącego Kubryku.

§ 14

Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania Kubryku dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij